Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
379/KH-UBND 13/07/2021 Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030
139/KH-UBND 22/03/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng phừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
28/NQ-CP 03/03/2021 Nghị quyết ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030
Hiến pháp 28/11/2013 Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
172/KH-UBND 31/03/2020 Kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020
95/BC-UBND 21/02/2020 Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019
11-NQ/TW 27/04/2007 Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
21-CT/TW 20/01/2018 Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
02/2007/QH12 21/11/2007 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2008
85/2015/QH13 25/06/2015 Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015
Công ước 18/12/1979 Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ - Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against women (Cedaw) Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ký tham gia Công ước vào 29/7/1980 phê chuẩn vào 27/11/1981.
55/2009/NĐ-CP 10/06/2009 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành hành ngày 10 tháng 6 năm 2009 quy định xử phạt hành chính về bình đẳng giới
73/2006/QH11 29/11/2006 Luật Bình đẳng giới của Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 10, số 73/2006/QH11, ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2009. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007
219/KH-UBND 24/04/2020 Kế hoạch tổng kết Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020; xây dựng, triển khai chiến lược giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 598 899
Email: banvstbpnnghean@gmail.com