Cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ

 28/12/2019

Trong năm qua công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) luôn được các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương các cấp chú trọng. Có được kết quả đó là nhờ việc lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt về công tác này trong các lĩnh vực đời sống xã hội.Với tư cách là Phó Ban thường trực Ban VSTBPN Tỉnh, ông Đoàn Hồng Vũ – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTBXH đã có cuộc trao đổi thông tin về việc thực hiện công tác Bình đẳng giới và VSTBPN tỉnh trong năm 2019 với Báo Nghệ An.

PV: Thưa ông, ông có thể cho biết để công tác Bình đẳng giới và VSTBPN đạt được kết quả tốt chúng ta đã triển khai đồng bộ các giải pháp như thế nào?

Ông Đoàn Hồng Vũ: Đầu tiên phải nói rằng, trong năm, các chủ trương, chính sách, pháp luật, chương trình liên quan tới công tác bình đẳng giới và VSTBPN luôn được Ban chú trọng triển khai, thực hiện. Trọng tâm như: Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW; Quyết định số178/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận của Ban Bí thư về Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới…

Nhằm định hướng và thống nhất việc triển khai các hoạt động về bình đẳng giới và VSTBPN trong phạm vi toàn tỉnh, Ban đã phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 08/4/2019 về thực hiện Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động VSTBPN năm 2019; Kế hoạch số 935/KH-VSTBPN ngày 28/3/2019 về tuyên truyền hoạt động VSTBPN năm 2019, xây dựng Kế hoạch số 259/KHKT-VSTBPN ngày 26/4/2019 về kiểm tra công tác bình đẳng giới và hoạt động VSTBPN năm 2019, trong đó có sự tham gia của lãnh đạo các ngành là thanh viên Ban VSTBPN tỉnh, phân công các thành viên Ban VSTBPN tỉnh phụ trách theo dõi các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức kiểm tra, hoặc hướng dẫn các đơn vị, địa phương tự tổ chức kiểm tra hoạt động VSTBPN và bình đẳng giới, tổng hợp thực trạng, tình hình báo cáo về Ban VSTBPN tỉnh.

          Phối hợp tham mưu lồng ghép các chỉ tiêu về bình đẳng giới trong chương trình công tác, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Phối hợp rà soát, sửa đổi, điều chỉnh một số chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới cho giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển trong nước, quốc tế, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

Trong mỗi nhiệm vụ chúng tôi đều lồng ghép tuyên truyền có hiệu quả trên nhiều kênh và nhận được nhiều sự phản hồi tích cực từ đó đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác.

PV: Trong các mặt công tác chúng tôi thấy ấn tượng hơn cả là công tác tham mưu, đề xuất xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo. Vậy ông có thể cho biết kết quả các chỉ tiêu về thực hiện chính sách cán bộ nữ đến thời điểm này?

Ông Đoàn Hồng Vũ:Công tác cán bộ nữ luôn được các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm chỉ đạo bằng việc triển khai thực hiện hướng dẫn 02-HD/TU ngày 13/4/2017 của Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó yêu cầu đảm bảo tỷ lệ nữ không dưới 15% trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý và triển khai Kế hoạch số 71/KH-TU ngày 29/5/2017 của Tỉnh ủy của về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa  đất nước.

Tính đến tháng 9 năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 64 đồng chí, trong đó cán bộ nữ có 6 đồng chí chiếm tỷ lệ 9,4%.Có 03 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiếm 17.64%.Quy hoạch cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 cán bộ nữ có 28 đồng chí chiếm tỷ lệ 22,6%; nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 25 đồng chí chiếm tỷ lệ 19,8%.

Cấp ủy huyện có 153/928 đồng chí cán bộ nữ, chiếm 16.48%, trong đó số lượng ban thường vụ cấp uỷ cấp trên cơ sở được bầu là 33/276 đồng chí, chiếm 11,95%, Cấp ủy cơ sở có 2.281/11.658 đồng chí, chiếm 19.5%.

Tuy nhiên, với những đặc thù về giới đã tạo ra những rào cản vô hình, hạn chế cơ hội tiếp cận học tập nâng cao trình độ, giao tiếp và tham gia công tác xã hội của phụ nữ. Bên cạnh đó, ở một số địa phương, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ còn nhiều khó khăn. Dẫn tới tình trạng thiếu nguồn cán bộ nữ. Công tác cán bộ nữ trên thực tế vẫn chưa tương xứng với lực lượng cán bộ nữ. Cần phải có giải pháp, cụ thể, đổi mới và đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ nữ trong thời gian tới.

PV: Phải nói rằng với Dân số của tỉnh hiện nay trên 3.327 triệu người (đông dân thứ 4 so với cả nước). Trong đó,  nữ 1654890 người, chiếm gần 49,7% dân số, vậy nên công tác bình đẳng giới và VSTBPN luôn được quan tâm trên tất cả mọi lĩnh vực và đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, ông có thể thông tin thêm về vấn đề này?

Tính đến thời điểm ngày 1/4/2019, tỉnh Nghệ An có dân số 3.327.791 người, trong đó nam là 1.672.901 người, nữ là 1.654.890 người, xếp thứ 4 cả nước về số dân

Ông Đoàn Hồng Vũ:Trong công tác thường xuyên của Ban VSTBPN, chúng tôi chú trọng tất cả những vấn đề liên quan đến giới và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện bình đẳng trên cơ sở giới ở tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động việc làm, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa thể thao, gia đình. Điển hình là vận dụng tốt các cơ chế, chính sách từ các Nghị quyết, chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, từ đó có các chương trình dự án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh, cho ra đời nhiều mô hình phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi ở nhiều tổ chức, nhiều địa phương.

Ở một bình diện khác, chúng tôi luôn chú trọng việc lãnh đạo chỉ đạo và phối hợp thực hiện trong công tác tuyên truyền và ngăn chặn bạo lực trên cơ sở giới. Trong năm, tiếp tục chú trọng thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 05/1/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 30/3/2017 về thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các ngành thành viên Ban như: Tư pháp, Văn hoá & Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, các cấp Hội phụ nữ chỉ đạo, hướng dẫn, các địa phương triển khai các mô hình bình đẳng giới, như: “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”, “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Xây dựng trường học thân thiện, không bạo lực”, “Mô hình Gia đình hạnh phúc”... Từ những nỗ lực đó, hiệu ứng về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới chuyển động tích cực từ trong ý thức của cộng đồng, đặc biệt là đối với nam giới.

Tuy nhiên, tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn còn diễn ra ở một số khu vực, vùng miền và các thành phần trong xã hội. 

PV: Thưa ông, để công tác bình đẳng giới và VSTBPN tiếp tục có những bước tiến mới trong cách thức hoạt động, từ đó, tạo được nhận thức sâu rộng trong cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp về thúc đẩy bình đẳng giới trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và đời sống gia đình,vậy nhiệm vụ phương hướng trong năm 2020 sẽ được cụ thể hoá như thế nào?

Ông Đoàn Hồng Vũ:

Năm 2020 là năm Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, là năm hết sức có ý nghĩa đối với công tác bình đẳng giới và VSTBPN. Để công tác này thực sự đi vào nhận thức và ý thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, Ban sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu về bình đẳng giới năm 2020. Trong đó, chú trọng mục tiêu về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị: Nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp, tỉ lệ nữ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ nữ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ trẻ có triển vọng. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch số 06/KH-UBND, Kế hoạch số 171/KH-UBND của UBND tỉnh; Đồng thời, tăng cường sự kiểm tra giám sát và phối hợp liên ngành để thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Chiến lược Quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020.

Xin cảm ơn ông!

Thanh Nga (thực hiện)

 

Có thế bạn quan tâm ?

Việt Nam có tỉ lệ nữ tham gia chính trị thuộc nhóm đứng đầu thế giới.

 05/04/2023

(molisa.gov.vn) Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa thay mặt Chính phủ có báo cáo gửi Quốc hội về kết quả thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới năm 2022. Theo báo cáo của Chính phủ, tính đến tháng 12/2022, có 15/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có lãnh đạo chủ chốt là nữ, đạt 50%, tăng 3,4% so với năm 2021.

Chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam tăng 4 bậc

 04/04/2023

(molisa.gov.vn) Theo Báo cáo khoảng cách giới toàn cầu năm 2022, chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam năm 2022 tăng 4 bậc so với năm 2021, trong đó các chỉ số về trao quyền cho phụ nữ, lĩnh vực sức khỏe và giáo dục có những bước tiến bộ rõ rệt. Đây là thông tin được nêu trong cuộc làm việc củaThường trực Ủy ban Xã hội và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện pháp luật bình đẳng giới và các mục tiêu quốc gia bình đẳng giới năm 2022 được tổ chức chiều ngày 03/4. Chủ nhiệm

Phá bỏ rào cản và trao quyền cho phụ nữ một cách toàn diện - cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam

 04/03/2023

(molisa.gov.vn) Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày 03/3/2023, tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam phối hợp với cơ quan Liên Hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Đối thoại chính sách với chủ đề “Bình đẳng giới trong chuyển đổi số ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức”. Sự kiện với sự tham gia của gần 100 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ của các bộ, ban, ngành ở Trung ương và một số địa phương, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, các cơ quan của Liên Hợp quốc

Nghệ An chú trọng đa dạng hóa các loại hình truyền thông về bình đẳng giới

 06/03/2023

(Baonghean.vn) - Năm 2022, đa số chỉ tiêu về bình đẳng giới của Nghệ An đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của tỉnh vẫn còn những hạn chế, cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành, địa phương.

Bình đẳng giới để phát triển bền vững

 02/01/2023

(Baonghean.vn) - Thông qua các hình thức tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới đã giúp các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công dân thấy rõ nguy cơ, thực trạng của vấn đề bất bình đẳng giới, từ đó nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của bình đẳng giới đối với sự phát triển xã hội, cộng đồng.

Nghệ An: Cụ thể hóa chủ trương về Bình đẳng giới

 22/12/2022

(baodansinh.vn) Trong những năm qua, tỉnh Nghệ An đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về Bình đẳng giới ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu, có nhiều đổi mới trong quá trình chỉ đạo, điều hành. các chỉ tiêu về bình đẳng giới được lồng ghép trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Nghệ An: Vì sự tiến bộ của phụ nữ - Đánh dấu sự phát triển trên nhiều lĩnh vực

 21/12/2022

(Baodansinh.vn) Cùng với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước Vì sự tiến bộ của phụ nữ, thời gian qua các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh Nghệ An đã không ngừng phấn đấu, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo trên các lĩnh vực. Từ đó, phụ nữ Nghệ An đã khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội, đóng góp tích cực cho phát triển của địa phương.

Nghệ An thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao trên toàn quốc

 12/10/2022

(Baonghean.vn) - Chiều 11/10, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới (giai đoạn 2007 - 2022) và tọa đàm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022).

Tháng 10 - Sôi nổi các hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp

 30/10/2022

Trong tháng 10/2022, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở của tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động về bình đẳng giới và hướng về kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Đoàn khảo sát của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội làm việc tại tỉnh Nghệ An

 17/06/2022

Ngày 17/6, Đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do đồng chí Nghiêm Xuân Nam - Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới làm Trưởng đoàn, đã đến làm việc, khảo sát thực tế tại tỉnh Nghệ An để phục vụ đánh giá thực trạng triển khai thi hành Luật bình đẳng giới tại tỉnh Nghệ An. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Văn Hưng, Phó giám đốc Sở Lao động - TB&XH, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Nghệ An.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 598 899
Email: banvstbpnnghean@gmail.com